AVTALSVILKOR VID VERKSTADSGYMMET

1.MEDLEMSKAP

Kunden godkänner och förbinder sig att följa de villkor som angetts i detta avtal när hen upprättar ett serviceavtal i Verkstadsgymmets nätbutiken. För att vara kund vid Verkstadsgymmet behöver personen vara minst 14 år. En person under 18 år kan bli kund genom att vårdnadshavaren godkänner Verkstadsgymmets avtal, varefter kundidentifikationen överlåts med vårdnadshavarens godkännande. Kunden är medveten om att Verkstadsgymmet delvis fungerar utan personal och att den huvudsakliga kommunikationen med gymmets personal sker per e-post eller telefon. Verkstadsgymmet har rätt att överföra detta avtal på tredje part utan bifall av kunden.

2. KUNDIDENTIFIKATION, HANTERING AV DATA SAMT ÄNDRINGAR I KONTAKTUPPGIFTERNA

Efter köpet får kunden en passerkod per e-post så att hen omedelbart kan börja använda tjänsten. Passerkoden är giltig i tio (10) dagar från medlemskapets inköpsdatum, under denna tid kommer vi ta kontakt med kunden för att boka in en träff där kunden får sitt kort. Kortet och koden är personlig och skall ej delas med någon annan person. Kunden ansvarar för de kostnader som eventuellt uppstår till följd av missbruk av vårdslöst förvarad kundidentifikation.
Om kortet försvinner kontaktar man oss snabbast möjligt, ett nytt kort får kunden mot det pris som anges i prislistan. Skadade kort byts ut kostnadsfritt.
Kunden skall omedelbart meddela om ändringar i sina kontaktuppgifter. Verkstadsgymmet lagrar kunduppgifterna i det egna datasystemet och behandlar personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning som berör datasekretess (Dataskyddslagen 2018).
Genom att teckna serviceavtalet vid Verkstadsgymmet godkänner kunden att Verkstadsgymmet kan via vilken kommunikationsmetod som helst, inklusive elektronisk kommunikation (t.ex. e-post, text- och multimediameddelanden) kontakta kunden i informationsändamål och / eller för att marknadsföra kampanjer och andra erbjudanden i enlighet med aktuell lagstiftning. Kunden kan dra tillbaka sitt samtycke att motta marknadsföringsförfrågningar genom att kontakta Verkstadsgymmet. Kunden kan inte vägra att motta kommunikation kopplat till medlemskapet, som berör t.ex. ändringar i Serviceavtalet, kundnöjdhets- eller andra viktiga meddelanden som är kopplade till medlemskapet.

3. TJÄNSTER SOM ERBJUDS

Kunden har rätt att utnyttja Verkstadsgymmets tjänster under perioden hen är medlem i enlighet med villkoren i detta avtal. I Verkstadsgymmets nätbutik hittas alla våra tjänster som erbjuds vid medlemskap i Verkstadsgymmet. Medlemskapens användarrätt omfattar de tjänster som Verkstadsgymmet listat på nätbutik efter serviceavtalstyp, exklusiva tjänster för vilka seperata avgifter tillkommer(t.ex. Personlig träning, kostrådgivning o.s.v).

4. STARTAVGIFT

I början av serviceavtalet erläggs en engångs startavgift enligt prislistan för månadskort, 4 veckor, malaxungdom, årskort samt 10ggr kort.
Ingen startavgift tillkommer på engångs-medlemskap eller om du har ett gymkort från tidigare som du haft på paus. Startavgiften återbetalas inte i samband med eventuell uppsägning eller hävning av serviceavtalet.

5.SERVICEAVGIFT

Medlemskap:
Kunden skall betala den avgift som nämns i avtalet, som debiteras månadsvis eller i en gångs betalning på det sätt som överenskoms i avtalet.
Engångs-medlemskap:
Kunden betalar i förväg via Verkstadsgymmets nätbutik en engångs avgift. Kunden får en kod till sin telefon/e-post inom några minuter som ger kunden tillgång att besöka Verkstadsgymmet genast.
Kunden bör använda sin engångsrätt inom fyrtioåtta (48) timmar från köphändelsen eller annars upphör engångsrätten, kunden kan inte använda engångsrätt (koden) mer och den krediteras inte till kunden på något sätt.


6. MEDLEMSKAPETS GILTIGHETSTID

Medlemskapet är i kraft den avtalsperiod som angetts i avtalet. Medlemskapet är personligt. Serviceavtalet är i kraft tillsvidare eller för en viss tid. Tidsbegränsade avtal länkas inte ihop. Medlemskapet fortsätter automatiskt eller så länge som de avgifter som ansluter sig till medlemskapet har betalts och avtalet inte har sagts upp skriftligt.
Man kan vid behov pausa medlemskapet p.g.a. hälsoskäl per e-post info@verkstadsgymmet.fi. Meddelandet måste innehållaett intyg från en läkare eller annan hälsovårdspersonal, där pausens orsak och varaktighet framkommer.
Att pausa betyder att tillfälligt avbryta medlemskapet, minst för en (1) månad och max tolv (12) månader. I motsats till ovanstående fortsätter inte engångs-medlemskap, 10 ggr kort samt 4 veckor automatiskt och det kan inte pausas.

7.UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPET

Du kan säga upp ditt medlemskap via vår e-post exit@verkstadsgymmet.fi .
Verkstadsgymmets kunder har en fullkalender månads uppsägningstid, det vill säga skall man exemplevis avsluta sitt medlemskap från 1.5 så skall uppsägningen kommit in senast 31.3. Skickar man in uppsägningen efter 31.3 kommer ännu en faktura för Maj månad.
Kunden har rätt att träna fram till utgången av den betalande perioden. Om kunden vid uppsägningen av avtalet har förskottsbetalningar som erlagts med motionssedlar eller motsvarande av ett företag beviljade betalningsmedel, återbetalas eller gottgörs dessa inte på något sätt. I motsats till ovanstående kan inte 4 veckors-medlemskap eller gångers- medlemskapskort sägas upp.

8. AVGIFTEN FÖR SERVICEAVTALET OCH DIREKTBETALNING ELLER VILLKOR FÖR INGÅENDE AV AVTAL OM E-FAKTURATJÄNST

Kunden betalar startavgiften och serviceavgiftens första betalning i nätbutiken. Avgifterna kan betalas med motionssedlar online eller i sedlad, vi tar emot Epassi, Tyky, Smartum, Eazybreak och Edenred. Vid betalning av motionsedlar i sedlar tas kontakt via e-post info@verkstadsgymmet.fi. Kunden måste lämna in de alternativa betalningsmedlen (motionssedlar, presentkort mm. ) före dakturan skickas ut. En faktura som redan skickats ut eller förfallit kan inte betalas med alternativa betalningsmedel. Motionssedlar som lämnats in för sent används till kommande fakturor.

I fortsättningen sker fakureringen av de avtalsenliga serviceavgifterna med post, e-post eller per e-faktura (vi förespråkar att kunden gör ett e-faktura avtal p.g.a fakturan kan hamna i skräpposten). Kunden ansvarar själv för att e-fakturaavtalet ingås via nätbanken, vi kan hjälpa till om det behövs. Önskas fakturan per post kommer ett fakturerungstilägg på 5€. Månadsavgiften för serviceavtal som gäller tills vidare debiteras från kundens konto en gång i månaden. Om e-fakturan för serviceavgiften inte kan debiteras automatiskt från kundens konto eller fakturan inte har betalats, skickas en påminnelsefaktura till kunden, till vilken kontorskostnader och ett faktureringstillägg tillkommer. Vid obetalad faktura låses kortet efter 14 dagar. Vid behov skickas obetalda avgifter vidare till indrivning (Cash In ).

9. ANSVAR FÖR BETALNINGAR

Om betalning som överenskommits för bruk av tjänsterna inte sker på det sätt som betalningsvillkoren förutsätter, dras kundens rätt att använda Verkstadsgymmets tjänster in tills betalning är gjord. En annan person eller ett företag kan åta sig ansvaret för avgifterna enligt serviceavtalet eller en del av avgifterna. Den andra betalaren (den som förbinder sig att betala) kan när som helst, utan uppsägningstid och utan att ange orsak avbryta betalningen av dessa avgifter. I detta fall är en myndig kund alltid personligen ansvarig för alla avgifter enligt avtalet. Verkstadsgymmet har rätt att uppbära dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt prislistan samt expeditionskostnader för försenade betalningar.

10. PRISÄNDRING

Efter att ha meddelat kunden senast 60 dagar innan prisändringarna träder i kraft kan Verkstadsgymmet höja eller sänka kundpriset. Verkstadsgymmet meddelar dig om ändringar på Verkstadsgymmets media-kanaler, anslagstavla och via e-post. Priset på ett i förväg avtalat tidsbegränsat tjänsteavtal ( årskort, 4-veckor och 10ggr kort) kan inte ändras i efterhand under avtalstiden. Vid utgången av betaltjänstavtalet kan kunden säga upp det nya tjänsteavtalet i enlighet med gällande prislista.
Verkstadsgymmet är skyldigt att meddela kunden om prisförändringar som orsakats av ändrad moms eller annan myndighetsåtgärd minst en månad innan sådana förändringar förs vidare till de priser som kunden betalar. Eventuella ändringar av momsen träder i kraft på avtal om månadsavgift omedelbart den dag då skatten ändras.

11. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER VERKSAMHETEN OCH AVTALSVILLKOREN

Verkstadsgymmet förbehåller sig rätten att hålla ett gym stängt vid behov samt ändra öppettiderna vid behov på grund av semesterperioder, heldagar osv. Verkstadsgymmet meddelar om ändringar via sociala medier, anslagstavla och e-post. Verkstadsgymmet håller sig rätten att ändra avtalsvillkoren förutsatt att ändringen inte leder till avtalets centrala innehåll.

12. KAMERAÖVERVAKNING

I utrymmena finns inspelande kameraövervakning på grund av att gymmet är till stor del obemannat, vilket du som medlem är medveten om och godkänner.


13. BARN

Barn under 14 år är välkomna till Verkstadsgymmets lokaler under uppsikt av föräldern. Barnet är på förälderns ansvar och Verkstadsgymmet ansvarar ej för barnens säkerhet. Det är viktigt att föräldern är medveten om att barnet/barnen ej ska störa andra medlemmar som tränar vid Verkstadsgymmets lokaler. Ingen avgift erhålls.


14. REGLER

• Vi förväntar oss gott uppträdande och prydlighet av Verkstadgymmets kunder.
• Rökning, bruk av egna alkoholprodukter, narkotika eller andra rusmedel är inte tillåtet i Verkstadsgymmets lokaler.
• Om en kund avsiktligt skadar Verkstadsgymmets inventarier, fastighet eller lösöre, är hen skyldig att ersätta skadan till fullt belopp.
• Torka av gymmaskinerna efter användning. Det finns många användare och på det här sättet försökrar vi oss att minska risken att sprida bakterier/virus.
• Uteskor är förbjudet att röra sig i lokalerna, använd inneskor.
• Städa efter dig då du använt redskap, retunera alltid dess ursprunliga plats.
• Alla ska ha möjlighet att använda gymmmaskinerna, kupera ingen maskin du ej använder.
• Personer under 14 år får av säkerhetsskäl inte vistas i Verkstadsgymmets lokaler utan förälder /förmyndarens tillsyn.
• Det är förbjudet att fotografera eller videofilma andra personer utan deras tillåtelse.
• Du bär ansvaret över din egen säkerhet. Följ anvisningar. Verkstadsgymmet ansvarar inte för kundens egendom, sjukdomsfall, skador eller olyckor som inträffar i Verkstadsgymmets lokaler eller omgivning.
• Verkstadsgymmet ansvarar inte över förluster som beror på stöld, inbrott eller annan motsvarande orsak.
• Varje kund ansvarar för att hälsotillståndet är sådant att hen kan ta del av de tjänster Verkstadsgymmet producerar.
• Kunden är medveten om att det finns kameraövervakning i Verkstadsgymmets lokaler.
• Om en kund inte följer kundreglerna och anvisningarna eller i övrigt uppträder olämpligt mot våra övriga kunder eller vår personal kan medlemskapet frysas för en viss tid eller upphävas. Verkstadsgymmet retunerar i detta fall inte avgifter som betalats i förskott.
• Om en kund tar med sig utomstående personer utan lov till Verkstadsgymmets lokaler förbinder hen sig att betala en ersättning på 50€

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

På detta avtal tillämpas finsk lag. Tvister som eventuellt uppstår till grund av detta avtal, vilka inte kan lösas med ömsesidiga förhandlingar, handläggs vid domstolen på kundens hemort.
Verkstadsgymmets avtalsvillkor har producerats på tre (3) språk, svenska, finska och engelska. De svenska avtalsvillkoren är de officiella avtalsvillkoren och i situationer där det finns utrymme för tolkning pga. språket mellan de olika språkversionerna, tolkas avtalet i alla situationer på basen av de svenska avtalsvillkoren.
Kunden har alltid rätt att överlämna en meningsskiljaktighet som gäller konsumtionsvara och konsumenttjänster till konsumenttvistenämnden för avgörande. Nämnden är ett opartiskt och oavhängigt organ för avgörande av tvister, och oberoende av domstolar. Det är gratis för kunden att lämna in klagomål till nämnden.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.se)